คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลภัสรดา สมุทวนิช
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนทรัพย์ อินทรสุข
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสถิตคุณ พิลาน้อย
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์พิชา โมมขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลิตา เหล็กอยู่
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :