คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักย์ศรณ์ ติ๊ดอี่พันธ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา บุญอนันต์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงสนธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรณิชา เหล็กอยู่
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักรียน
ระดับชั้น :