พนักงานสถานที่

นายฐิติรัตน์ งามนิยม (พนักงานสถานที่)

นางสาวบุญเหลือ เปี่ยมศิริ (พนักงานสถานที่)

นายมานพ บุลาวัน (พนักงานสถานที่)

นางสายทอง เพ็งสวัสดิ์ (พนักงานสถานที่)

นายอำนาจ นาห้วยทราย (พนักงานสถานที่)

นายสุเทพ เกลี้ยงซอปาน (พนักงานสถานที่)