พี่เลี้ยง

นางรัตนา แสงเพ็ชร (พี่เลี้ยง อ.1/1)

นางอรสา สุริยะ (พี่เลี้ยง อ.1/2)

นางสาวสุทธิรัตน์ บุญมา (พี่เลี้ยง อ.2/1)

นางนนรัตน์ ปลิ้มยุทธ์ (พี่เลี้ยง อ.2/2)

นางนภาพร ไทรทอง (พี่เลี้ยง อ.2/3)