พนักงานธุรการ

นางอังสนา จักรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน