สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสายรุ้ง บัวจตุรัส
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสายรุ้ง บัวจัตุรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุดาวรรณ ยนต์ยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุรีรัตน์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวธรรมวรรณ จันทะมัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายนพดล โยธาทูล ครูพิเศษสายชั้นป.5 (การงานอาชีพ)
ครู คศ.2

นายสุพจน์ ศรีภักดี ครูพิเศษสายชั้นป.5 (ศิลปะ)
ครู คศ.2