สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายณัทกษิภู่ สังขพันธุ์ ครูพิเศษสายชั้นป.4 (นาฏศิลป์)
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวน้ำผึ้ง แสงทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนภาพร วันพิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเสาวรส เพชรบุรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายณัทกษิภู่ สังขพันธุ์ ครูพิเศษสายชั้นป.4 (นาฏศิลป์)
ครู คศ.2

นายจตุรวิทย์ ซื่อตรง ครูพิเศษ สายชั้นป.4 (พลศึกษา)
ครู คศ.2