สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพัชรินทร์ มหิทธิกร
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น

นางสาวกรรณิการ์ ถุงลาภผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรินทร์ มหิทธิกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุรีพร นาชิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศศิวรรณ ฉิมพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางวันดี ขะมันจา ครูพิเศษสายชั้นป.3 (ศิลปะ)
ครู คศ.2

นายกิตติ์ธเนศ เกษา ครูพิเศษสายชั้นป.3 (ดนตรี)
ครูผู้ช่วย