สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสิริกานต์ เครือญาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรางคณา ทรงกิติพิศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสิริกานต์ เครือญาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไพรินทร์ สดชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรชุดา วิเศษสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรัตนา แก้วจรัส ครูพิเศษสายชั้นป.2 (ภาษาอังกฤษ)
ครู คศ.2

นางสาวสุธีรา สมานุหัตถ์ ครูพิเศษสายชั้นป.2 (คอมพิวเตอร์)
ครู คศ.3

นางสาวเกษร มามาก ครูพิเศษสายชั้นป.2 (ภาษาไทย)
ครู คศ.1