สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเบญจา วงษ์จันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจา วงศ์จันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเพ็ญจิตต์ รอดรับบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุภาวดี น้ำหวาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชมพูนุช แนนดี ครูพิเศษสายชั้นป.1 (วิทยาศาสตร์)
ครู คศ.2

นางสาววาสนา วงศ์เสน (ครูการศึกษาพิเศษ)
ครู คศ.1

นางรัชดาภรณ์ ปะมาระตา ครูพิเศษสายชั้นป.1 (บรรณารักษ์)
ครู คศ.2