สายชั้นอนุบาล

นางสาวพัชราวลัย ท้าวถึง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพัชราวลัย ท้าวถึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมนัสนันท์ เดชอภิสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววิมลพรรณ พรมนัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววลีรัตน์ เขยนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทัศนียา เม้ากลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3