ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสอย ม่วงโสภา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2472 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ รอดมีผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491 - 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง สันติกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2497 - 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์ เพ็ชรประกอบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล ชลังสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2511 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต แช่มมณี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ ปุระปัญญา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ชินคำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร์ พูลพานิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กาญจนโบษย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ สวนเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางทรงศรี เหลืองไพฑูรย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชนี วิสุทธิมรรค
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา เอื้ออำนวยชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิระ โรจนวิเชีย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ ญาณะนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 – 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร อัศววิไลพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางณัชภรณ์ ปานเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน