หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6