ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่  209  ถนนหทัยราษฎร์   แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  โทร.02-9154279  มีพื้นที่  6  ไร่  62  ตารางวา
แต่เดิม โรงเรียนได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดแป้นทอง เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ต่อมาเมื่อ    พ.ศ.2492  พ.ต.ท.หลวงรักษาพลไกร และขุนอาจรัฐกิจ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นโดยขอรับบริจาคที่ดินและเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและทางราชการเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดิน 3 ท่าน  คือ
1.  นายปลอด    พิณทอง           จำนวน  2  ไร่    26  ตารางวา
2.  นายอุดม     เพ็ชรประกอบ    จำนวน  2  ไร่
3.  นางบุญนาค   อำไพวาณิช      จำนวน  2  ไร่     36  ตารางวา
โรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา) ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม  พ.ศ.2493